Bài 40 Ancol - Bài 2 trang 186...

Bài 40. Ancol - Bài 2 trang 186 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Viết phương trình hóa học của phản ứng propan-1-ol với mỗi chất sau:

a. Natri kim loại.

b. CuO, đun nóng

c. Axit HBr, có xúc tác

Trong mỗi phản ứng trên ancol giữ vai trò gì: chất khử, chất oxi hoá, axit, bazơ? Giải thích.

Hướng dẫn giải

\(CH_3-CH_2-CH_2-OH\) : Propan-1-ol

a) \(CH_3-CH_2-CH_2OH + Na \rightarrow CH_3-CH_2-CH_2ONa + \dfrac{1}{2}H_2\uparrow \)

Phản ứng cho thấy ancol là chất oxi hóa.

b) \(CH_3-CH_2-CH_2OH + CuO \xrightarrow[]{t^0} CH_3-CH_2-CHO + H_2O + Cu \)

Phản ứng cho thấy ancol là chất khử vì số oxi hóa của C tăng.

c) \(CH_3-CH_2-CH_2OH + HBr \xrightarrow[]{t^0} CH_3-CH_2-CH_2Br + H_2O\)

Phản ứng cho thấy ancol có tính bazơ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP