Bài 45 Hóa học và vấn đề môi...

Bài 45. Hóa học và vấn đề môi trường - Bài 6 trang 205 - Sách giáo kh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng:

\(S + O_2 \rightarrow SO_2\)

Khối lượng lưu huỳnh trong 100g tấn than đá là : \(\dfrac{100.2}{100}\) = 2 (tấn)

Khối lượng \(SO_2\) tạo thành trong mọt ngày đêm là : \(\dfrac{2.64}{32}\) = 4 (tấn)

Khối lượng \(SO_2\) xả vào khí quyển trong một năm (không nhuận) là :

4 . 365 = 1460 (tấn)

Vậy chúng ta chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP