Câu nào sau đây đúng?...

Câu nào sau đây đúng?

0
Câu nào sau đây đúng?
1 tế bào sinh tinh của 1 cá thể dị hợp có kiểu gen \[\frac{Ab}{aB}\]giảm phân bình thường có hoán vị gen tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau.Một cá thể đực có kiểu gen \[\frac{AB}{ab}\] giảm phân bình thường có hoán vị gen với tần số (f), tạo ra 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.Hoán vị gen bằng 50% thực chất là giống trường hợp các gen phân ly độc lập.Trong phép lai phân tích, tần số hoán vị gen tính bằng tỉ lệ cá thể có kiểu hình giống bố mẹ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
1 tế bào sinh tinh của 1 cá thể dị hợp có kiểu gen \[\frac{Ab}{aB}\]giảm phân bình thường có hoán vị gen tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP