Diễn biến nào dưới đây không có trong...

Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp?

0
Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp?
Quá trình quang phân li nước.Sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang dạng kích thích).Quá trình cố định CO2.Quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóng ôxi.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Quá trình cố định CO2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP