Cho các cụm từ sau: dung dịch bão...

Chương 6: Dung Dịch Cho các cụm từ sau: dung dịch bão hòa, dung dịch ...

0
Chương 6: Dung Dịch

Cho các cụm từ sau: dung dịch bão hòa, dung dịch chưa bão hòa, dung môi, chất tan, độ tan, hiđrat. Hãy chọn từ hay cụm từ điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp:

Ở nhiệt độ xác định, số gam chất tan có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành __(1)__ được gọi là __(2)__ của chất.

Những hợp chất được tạo nên do phân tử chất tan kết hợp với phân tử nước gọi là các __(3)__.

Dung dịch là hỗn hợp đồng chất của __(4)__ và __(5)__.

Dung dịch không thể hòa tan thêm __(6)__ ở nhiệt độ xác định gọi là __(7)__.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Ở nhiệt độ xác định, số gam chất tan có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa được gọi là độ tan của chất.

Những hợp chất được tạo nên do phân tử chất tan kết hợp với phân tử nước gọi là các hiđrat.

Dung dịch là hỗn hợp đồng chất của chất tandung môi.

Dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan ở nhiệt độ xác định gọi là bão hòa.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP