Cho các nhận định sau: a Saccarozơ được...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các nhận định sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các nhận định sau: (a) Saccarozơ được cấu tạo từ một gốc α-glucozơ và một gốc β-fructozơ. (b) Oxi hóa glucozơ thu được sorbitol. (c) Trong phân tử fructozơ có một nhóm -CHO. (d) Thủy phân hoàn toàn protein sản phẩm thu được chỉ là các α-amino axit. (e) Phân tử khối của peptit Gly-Ala là 146. (f) Thủy phân este đơn chức mạch hở luôn thu được ancol và muối của axit cacboxylic. (g) Dung dịch Val làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. (h) Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng. Số phát biểu đúng là A. 3 B. 5 C. 2 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng (b) Sai, khử glucozơ mới tạo sorbitol. (c) Sai, phân tử fructozơ có 1 nhóm -CO- (d) Sai, sản phẩm phụ thuộc môi trường thủy phân. (e) Đúng, 75 + 89 – 18 = 146 (f) Sai, sản phẩm phụ thuộc gốc ancol và môi trường thủy phân. (g) Sai, dung dịch Val trung tính. (h) Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP