Cho hỗn hợp X gồm axit butanoic butan-1...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm ax...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm axit butanoic, butan-1,4-điamin, but-2-en-1,4-điol. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X, sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 300ml dung dịch Ca(OH)2 0,1 M thu được kết tủa và dung dịch Y. Y tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 lại thấy xuất hiện kết tủa. Tổng khối lượng kết tủa ở hai lần là 4,97 gam. Giá trị của m là: A. 0,94 B. 0,88 C. 0,82 D. 0,72

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tổng kết tủa hai lần gồm CaCO3 và BaCO3 nCaCO3 tổng = 0,03 —> nBaCO3 = 0,01 —> nCO2 tổng = 0,04 X gồm C3H7COOH, C4H8(NH2)2, C4H6(OH)2 đều có 4C —> nX = nCO2/4 = 0,01 Các chất trong X đều có M = 88 nên mX = 0,01.88 = 0,88

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP