Cho các phản ứng sau: 1 NH4NO2 →...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phản ứng sau...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phản ứng sau: (1) NH4NO2 → (2) Cl2 + NH3 → (3) Cu(NO3)2 → (4) NH3 + CuO → (5) NH3 + O2 → (6) NO2 + O2 + H2O → Số phản ứng tạo ra khí N2 là A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) NH4NO2 → N2 + H2O (2) Cl2 + NH3 → N2 + HCl (3) Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O2 (4) NH3 + CuO → Cu + N2 + H2O (5) NH3 + O2 → N2 + H2O (6) NO2 + O2 + H2O → HNO3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP