Hợp chất hữu cơ X mạch hở có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất hữu cơ X mạ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C4H4O3. Đun nóng X với dung dịch NaOH dư thu được hai hợp chất hữu cơ Y và Z. Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc cho tỉ lệ mol nY : nAg = 1 : 2. Hợp chất Z (công thức phân tử C3H4O2) cũng có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc cho tỉ lệ mol nZ : nAg = 1 : 4. Cho Y vào dung dịch HCl thu được hợp chất hữu cơ T. Tại điều kiện thường, Y ở trạng thái rắn, T ở trạng thái lỏng. Cả Y và T đều tan tốt trong nước. Nhận xét nào sau đây là đúng? A. Đun nóng Z với T (xúc tác H2SO4 đặc) thu được X. B. Phân tử X có 10 liên kết δ. C. X có khả năng phản ứng với dung dịch nước brom theo tỉ lệ nX : nBr2 = 1 : 2 D. X phản ứng được với H2 (xúc tác Ni, t°) theo tỉ lệ mol nX : nH2 = 1 : 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C4H4O3 + NaOH —> Y + Z (C3H4O2) Y và Z đều tráng gương —> Y là HCOONa và Z là CH2(CHO)2 X là HCOO-CH=CH-CHO T là HCOOH A. Sai B. Đúng C. Sai, nX : nBr2 = 1 : 3 D. Sai, nX : nH2 = 1 : 2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP