Cho hỗn hợp X gồm H2 một anken...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp (X) gồm ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp (X) gồm H2, một anken và một ankin. Cho (X) qua dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư) thu dc 1,61g kết tủa. Hỗn hợp (Y) còn lại có thể tích bằng 90% thể tích (X). Nếu nung nóng (X) với xúc tác thích hợp để sự hidro hóa xảy ra hoàn toàn thì thu được hỗn hợp (Z) có thể tích bằng 70% thể tích (X) và tỉ khối hơi của Z so với He bằng 4,5. Xác định công thức của các hidrocacbon và tính % V mỗi khí (đktc). Biết chúng có cùng số nguyên tử cacbon.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn hỗn hợp X’ có thành phần giống X rồi làm các thí nghiệm như đối với X và thu được Y’, Z’ tương ứng. X’ gồm H2 (a), CnH2n (b) và CnH2n-2 (1 mol) X’ qua AgNO3/NH3 dư thì ankin bị giữ lại hết: nY’ = a + b = 90%(a + b + 1) (1) MZ’ = 18 —> Còn H2 dư —> Z’ gồm CnH2n+2 (b + 1) và H2 dư (a – b – 2) nZ = b + 1 + a – b – 2 = 70%(a + b + 1) (2) (1)(2) —> a = 8; b = 1 —> X’ gồm H2 (80%), anken (10%), ankin (10%) Z’ gồm CnH2n+2 (b + 1 = 2) và H2 dư (a – b – 2 = 5) mZ’ = 2(14n + 2) + 5.2 = 18.(2 + 5) —> n = 4: C4H8 và C4H6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP