Cho m gam Mg vào 100ml dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Mg vào 100...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Mg vào 100ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 1,8M và AgNO3 1,6M, sau một thời gian thu được 29,36 gam chất rắn và dung dịch X chứa 2 muối. Tách lấy chất rắn, thêm tiếp 5,6 gam bột sắt vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,08 gam chất rắn. Tính m

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Ban đầu: nCu(NO3)2 = 0,18 và nAgNO3 = 0,16 Dung dịch X chứa Mg(NO3)2 và Cu(NO3)2 nên AgNO3 đã phản ứng hết. Mg + 2AgNO3 —> Mg(NO3)2 + 2Ag 0,08……..0,16………………………0,16 Mg + Cu(NO3)2 —> Mg(NO3)2 + Cu x…………x………………………………x —> nCu(NO3)2 dư = 0,18 – x Fe + Cu(NO3)2 —> Fe(NO3)2 + Cu 0,18-x…0,18-x…………………….0,18-x —> Δm = 64(0,18 – x) – 56(0,18 – x) = 6,08 – 5,6 —> x = 0,12 mMg dư = 29,36 – 0,16.108 – 64x = 4,4 —> mMg ban đầu = 24(x + 0,08) + 4,4 = 9,2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP