Cho một lượng tinh thể Cu NO3 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một lượng tinh t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một lượng tinh thể Cu(NO3)2.5H2O vào dung dịch chứa 0,16 mol NaCl thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp, trong thời gian t giây ở anot thoát ra 3,584 lít khí (đktc) và thu được dung dịch Y. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thoát ra ở 2 cực là 8,96 lít (đktc). Cho m gam bột Fe vào Y, kết thúc phản ứng thấy khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất) và còn lại 0,6m gam rắn. Giá trị của m là A. 28 B. 14 C. 14,4 D. 15,68

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Trong t giây, tại anot thoát ra n khí = 0,16 gồm Cl2 (0,08) và O2 (0,08) —> ne trong t giây = 2nCl2 + 4nO2 = 0,48 Trong t giây tiếp theo anot thoát ra nO2 = 0,48/4 = 0,12 Trong 2t giây catot thoát ra nCu = a và nH2 = b —> 2a + 2b = 0,48.2 n khí tổng = 0,16 + 0,12 + b = 0,4 —> a = 0,36 và b = 0,12 Trong t giây tại catot có nCu = 0,48/2 = 0,24 Dung dịch Y chứa NO3- (2a = 0,72), Na+ (0,16), Cu2+ (0,36 – 0,24 = 0,12) —> nH+ = 0,32 nNO = nH+/4 = 0,08 Bảo toàn electron —> 2nFe phản ứng = 3nNO + 2nCu2+ —> nFe phản ứng = 0,24 —> m – 0,24.56 + 0,12.64 = 0,6m —> m = 14,4

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP