Cho parabol left P right :y=a x ^...

Cho parabol \[\left( P \right):y=a{{x}^{2}}+bx+c\] \[\left( a\ne 0 \r...

0
Cho parabol \[\left( P \right):y=a{{x}^{2}}+bx+c\] \[\left( a\ne 0 \right)\]. Xét dấu hệ số \[a\] và biệt thức \[\Delta \] khi (P) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và có đỉnh nằm phía trên trục hoành.
\[a<0,\text{ }\Delta >0.\]\[a>0,\text{ }\Delta <0.\]\[a<0,\text{ }\Delta <0.\]\[a>0,\text{ }\Delta >0.\]

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[a<0,\text{ }\Delta >0.\]

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP