Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 1 X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ chuyển hóa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ chuyển hóa sau: (1) X + Y → Z (Xúc tác (CH3COO)2Mn); (2) Z + NaOH → T + G (3) T + NaOH → CH4 + Na2CO3 (Xúc tác CaO, t°); (4) G + H2 → I (Xúc tác Ni, t°) (5) I → C2H4 + H2O (Xúc tác H2SO4 đặc, nóng); (6) X + NaOH → T + H2O Nhận định nào sau đây đúng? A. X có phản ứng tráng gương. B. Y và G đều có phản ứng tráng gương. C. Y và Z làm mất màu nước brom. D. dung dịch X làm quỳ tím chuyển xanh.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(3) —> T là CH3COONa (5) —> I là C2H5OH (4) —> G là CH3CHO (2) —> Z là CH3COOCH=CH2 (6) —> X là CH3COOH (1) —> Y là C2H2 Phát biểu đúng: Y và Z làm mất màu nước brom.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP