Cho từ từ đến hết 250ml dung dịch...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho từ từ đến hết 25...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho từ từ đến hết 250ml dung dịch B gồm NaHCO3 1M và Na2CO3 1M và 120ml dung dịch A gồm H2SO4 1M và HCl 1M, thu được V(l) CO2 và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch X thu được m g kết tủa.Giá trị m và V lần lượt là

A. 79,18 và 5,376

B. 76,83 và 2,464

C. 49,25 và 3,36

D. 9,85 và 3,36

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nh+ = 0,36 ; nso42- = 0,12 mol

nhco3- : nco32- = 1 : 1

nhco3- p/ư = nco32- p/ư = 0,12 mol

vco2 = 0,24 x 22,4 = 5,376l

m = (0,25 – 0,12).2.197 + 0,12.233 = 79,18g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP