Cho từ từ dung dịch Ba OH 2...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho từ từ dung dịch ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch chứa a mol Al2(SO4)3. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị bên.

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Giá trị a là

A. 0,030 B. 0,045.

C. 0,050 D. 0,075.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Khi nBa(OH)2 0,060 mol hay 0,115 mol thì số mol kết tủa thu được là như nhau

Khi nBa(OH)2 = 0,06 mol thì 2a mol Al3+ chưa kết tủa hết

Phản ứng:

3Ba(OH)2 + 2Al2(SO4)3 → 3BaSO4 + 2Al(OH)3

Số mol kết tủa thu được là 0,1 mol

Khi nBa(OH)2 = 0,115 mol, 2a mol Al3+ đã kết tủa hết, sau đó kết tủa tan ra.

nBaSO4 + nAl(OH)3 còn lại = 0,1 mol

3a + 2(4a -0,115) = 0,1

=> a = 0,03 mol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP