Có bao nhiêu đặc điểm sau đây chỉ...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Có bao nhiêu đặc điểm sau đây chỉ có ở qu...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Có bao nhiêu đặc điểm sau đây chỉ có ở quá trình nhân đôi ADN mà không có ở quá trình phiên
mã ở sinh vật nhân thực?
(1) Sự tháo xoắn đoạn ADN diễn ra theo hai hướng ngược nhau.
(2) Mạch pôlinuclêôtit mới luôn được tổng hợp theo chiều từ 5’ đến 3’, ngược chiều với sợi ADN
khuôn.
(3) Ađênin của môi trường liên kết với Timin của mạch ADN khuôn trong quá trình tổng hợp.
(4) Enzim nối ligaza xúc tác hình thành các liên kết hóa trị nối các đoạn mạch pôlinuclêôtit mới.
(5) Điểm khởi đầu tổng hợp mạch mới nằm tại những điểm xác định ở giữa phân tử ADN.
(6) Khi enzim polimeraza trượt qua thì hai mạch của ADN khuôn đóng xoắn lại với nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(1) đúng, chỉ có trong nhân đôi.

(2) sai, có ở cả 2 quá trình.
(3) sai, có ở cả 2 quá trình.
(4) đúng, chỉ có trong nhân đôi.
(5) sai, có ở cả 2 quá trình. các khởi điểm tái bản hay điểm khởi đầu phiên mã đều không phân bố ở
một đầu adn, vì phần đầu mút nst không chứa gen.
(6) sai, chỉ có trong phiên mã.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP