Ở một loài thú xét 2 gen: gen...

Di Truyền Quần Thể Ở một loài thú, xét 2 gen: gen quy định màu sắc lô...

0
Di Truyền Quần Thể

Ở một loài thú, xét 2 gen: gen quy định màu sắc lông gồm 2 alen, trong đó các kiểu gen khác nhau quy định các kiểu hình khác nhau; gen quy định màu mắt gồm 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn; hai gen này cùng nằm trên một cặp NST thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Trong quần thể có tối đa 10 kiểu gen.
II. Trong quần thể có tối đa 6 kiểu hình.
III. Các cá thể trong quần thể trên có thể tạo ra tối đa 4 loại giao tử.
IV. Mỗi cá thể có kiểu hình trội về màu mắt có thể có 6 kiểu gen.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

hai cặp gen cùng nằm trên một cặp nst cho nên sẽ có số kiểu gen là 10.
→ (i) đúng.
- cặp tính trạng thứ nhất có 3 kiểu hình (vì mỗi kiểu gen quy định một kiểu hình); cặp tính trạng thứ 2 có 2 kiểu hình
có số kiểu hình = 2 × 3 = 6 → (ii) đúng.
- vì có 3 cặp gen dị hợp nên có 4 loại giao tử. → (iii) đúng.
- mỗi cá thể chỉ có 1 kiểu gen. → (iv) sai.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP