Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? (1) ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) NST giới tính là NST chỉ chứa các gen quy định giới tính.
(2) Trên NST giới tính, vùng tương đồng các gen tồn tại thành cặp alen.
(3) Ở các loài thú, trong bộ NST có thể chỉ có 1 NST X, hoặc 2 NST X.
(4) Để xác định giới tính, người ta có thể dựa vào sự di truyền của tính trạng liên kết giới tính.
(5) Số lượng gen nằm trên NST X nhiều hơn hẳn so với số lượng gen nằm trên NST Y.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

2,3,4,5 đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP