Ở Ngô tính trạng chiều cao cây do...

Quy Luật Di Truyền Ở Ngô, tính trạng chiều cao cây do 3 cặp gen Aa, B...

1
Quy Luật Di Truyền

Ở Ngô, tính trạng chiều cao cây do 3 cặp gen Aa, Bb và Dd nằm trên 3 cặp NST thường khác nhau tương tác theo kiểu cộng gộp quy định. Trong đó cứ có thêm một alen trội thì cây cao thêm 10 cm. Cây thấp nhất có độ cao 100 cm. Cho cây thấp nhất giao phấn với cây cao nhất (P) tạo ra F1 gồm tất cả các cây có kiểu gen giống nhau, F1 tự thụ phấn thu được F2. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Loại cây có chiều cao 130 cm chiếm tỉ lệ lớn nhất.
II. Ở F2, loại cây có chiều cao 130 cm chiếm tỉ lệ là 3/32.
III. Ở F2, loại cây có chiều cao 150 cm chiếm tỉ lệ là 5/16.
IV. Ở F2, loại cây cao nhất chiếm tỉ lệ 1/64

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Iđúng . vì loại cây có 3 alen trội chiếm tỉ lệ 6C3/26

II sai loại cây có 2 alen trội chiếm tỉ lệ =15/64

III sai . vì ở F2 loại cây có chiều cao 150cm chiếm tỉ lệ 6C5/43 =3/32

IV đúng cây cao nhất có 6 alen trội chiếm tỉ lệ 1/64

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP