Cho các phát biểu sau: 1 Chọn lọc...

Tiến Hóa Cho các phát biểu sau: (1) Chọn lọc tự nhiên không tạo ra ki...

0
Tiến Hóa

Cho các phát biểu sau:
(1) Chọn lọc tự nhiên không tạo ra kiểu gen thích nghi, nó chỉ đào thải các kiểu gen quy định kiểu hình kém thích nghi.
(2) Chọn lọc tự nhiên có thể làm cho tần số alen của quần thể biến đổi với tốc độ tương đối nhanh.
(3) Khi chọn lọc tự nhiên chỉ chống lại thể đồng hợp trội hoặc chỉ chống lại thể đồng hợp lặn thì sẽ làm thay đổi tần số alen nhanh hơn so với chọn lọc chống lại cả thể đồng hợp trội và cả thể đồng hợp lặn.
(4) Không phải khi nào các yếu tố ngẫu nhiên cũng loại bỏ hoàn toàn alen lặn ra khỏi quần thể.
(5) Đặc điểm chung của đột biến và chọn lọc tự nhiên là có thể sẽ làm giảm tính đa dạng di truyền hoặc làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể.
(6) Kết quả tác động của các yếu tố ngẫu nhiên dẫn tới làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền làm suy thoái quần thể và có thể dẫn tới diệt vong.
(7) Kết quả của chọn lọc tự nhiên đào thải hết các gen quy định tính trạng không thích nghi và giữ lại các gen quy định những tính trạng thích nghi. Số phát biểu có nội dung đúng là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nội dung 1 đúng. cltn không tạo ra kiểu gen thích nghi, chỉ đào thải các kiểu gen kém thích
nghi, giữ lại những kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi có sẵn trong quần thể.
nội dung 2 đúng. cltn nếu chọn lọc loại bỏ alen lặn thì diễn ra rất chậm và alen lặn vẫn tồn tại
ở trạng thái dị hợp tử. chọn lọc loại bỏ alen trội thì chỉ sau một thế hệ sẽ loại bỏ hoàn toàn alen
trội ra khỏi quần thể.
nội dung 3 đúng.
nội dung 4 đúng. các yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ hoàn toàn ngẫu nhiên các cá thể, có thể alen lặn
sẽ trở thành có lợi trong quần thể.
nội dung 5 sai. đột biến làm tăng tính đa dạng di truyền, cltn làm giảm tính đa dạng đi truyền.
nội dung 6 đúng.
nội dung 7 sai. nếu cltn loại bỏ alen lặn sẽ không loại bỏ được hoàn toàn alen lặn ra khỏi
quần thể.
có 5 nội dung đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP