Có bạn hỏi anh bài này dạng này...

Ứng Dụng Di Truyền Học Có bạn hỏi anh bài này, dạng này khó hiểu nó t...

0
Ứng Dụng Di Truyền Học

Có bạn hỏi anh bài này, dạng này khó hiểu nó thì không phải khó các nha, nó kết hợp đột biến và các quy luật di truyền, anh sẽ cho hai ba bài dạng này làm nhé.
Đề: Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu A, B, D, E là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 77 loại kiểu gen.
II. Nếu A, B, D, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 8 loại kiểu gen.
III. Nếu A, B, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 10 loại kiểu gen.
IV. Nếu a, b, c, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ý I đúng : quần thể có tối đa 34 -4 =77 loại kg cá thể mang thể đột biến

ý II đúng : ta có có 23 .1=8 loại kiểu gen

ý III sai : chỉ có 4 loại kiểu gen

ý IV đúng :khi các alen lặn đều là các alen đột biến thì ta có tối đa 34 - 24 =65 loại kiểu gen

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP