Cho biết mỗi cặp tính trạng do một...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp ge...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Biết không có đột biến. Theo lí thuyết, trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai cho đời con có 4 loại kiểu hình, trong đó mỗi loại chiếm 25%?
I. aaBbDd × AaBBdd. II. AaBbDd× aabbDd. III. AAbbDd × aaBbdd. IV. aaBbDD × aabbDd.
V. AaBbDD × aaBbDd. VI. AABbdd × AabbDd. VII. AabbDD × AabbDd. VIII. AABbDd × Aabbdd.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

phép lai cho đời con có 4 loại kiểu hình, trong đó mỗi
loại chiếm 25% = 1:1:1:1 = (1:1)(1:1).1
Xét các phép lai của đề bài:
I. aaBbDd × AaBBdd = (aa x Aa)(Bb x BB).(Dd xdd) = (1:1).1.(1:1) → thỏa mãn
II. AaBbDd× aabbDd = (Aa x aa)(Bb x bb) (Dd x Dd) = (1:1)(1:1)(3:1) → không thỏa mãn
III. AAbbDd × aaBbdd = (AA x aa)(bb x Bb)(Dd x dd) = 1.(1:1)(1:1) → thỏa mãn
IV. aaBbDD × aabbDd = (aa x aa)(Bb x bb)(DD x Dd) = 1.(1:1).1 → thỏa mãn
V. AaBbDD × aaBbDd = (Aa x aa)(Bb x Bb)(DD x Dd) = (1:1)(3:1).1 → không thỏa mãn
VI. AABbdd × AabbDd = (AA x Aa)(Bb x bb)(dd x Dd) = 1.(1:1)(1:1) → thỏa mãn
VII. AabbDD × AabbDd = (Aa x Aa)(bbx bb)(DD x Dd) = (3:1).1.1 → không thỏa mãn
VIII. AABbDd × Aabbdd = (AA x Aa)(Bb x bb)(Dd x dd) = 1.(1:1).(1:1) → thỏa mãn
→ Có 4 phép lai cho đời con có 4 loại kiểu hình, trong đó mỗi loại chiếm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP