Khi nói về lưới thức ăn phát biểu...

Sinh Thái Học Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây sai? A. ...

0
Sinh Thái Học

Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây sai?
A. Là một tập hợp các chuỗi thức ăn có các mắt xích chung.
B. Những loài rộng thực đóng vai trò là những mắt xích chung.
C. Cấu trúc của lưới thức ăn càng đơn giản khi đi từ vĩ độ cao xuống vĩ độ thấp.
D. Các hệ sinh thái đỉnh cực có lưới thức ăn phức tạp hơn các hệ sinh thái trẻ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Khi đi từ vĩ độ cao xuống vĩ độ thấp tức là khi đi từ
vùng cực đến vùng xích đạo, số lượng các loài sinh
vật tăng, điều kiện môi trường thuận lợi → cấu trúc
lưới thức ăn càng phức tạp→ C sai

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP