Vật chất di truyền của một chủng virut...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Vật chất di truyền của một chủng virut là...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Vật chất di truyền của một chủng virut là một phân tử axit nucclêic được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit A, T, G, X; trong đó A = T = G = 24%.
Vật chất di truyền của chủng virut này là
A. ADN mạch kép.
B. ADN mạch đơn.
C. ARN mạch kép.
D. ARN mạch đơn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Acid nucleic có A, T, G, X → là ADN, vì ARN 4 nucleotide là A, U, G, X.
A =T =G = 24% → X = 28%.
Cấu tạo không theo nguyên tắc bổ sung A=T, G=X → ADN mạch đơn
→ Đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP