Ở một loài thực vật chiều cao cây...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài thực vật, chiều cao cây do gen trội khô...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài thực vật, chiều cao cây do gen trội không alen tương tác cộng gộp với nhau quy định. Cho lai cây cao nhất với cây thấp nhất thu được các cây F1. Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2 có 9 loại kiểu hình.Trong các kiểu hình ở F2, kiểu hình thấp nhất cao 70cm ; kiểu hình cao 90 cm chiếm tỉ lệ nhiều nhất.Biết không có đột biến,
theo lí thuyết ở F2 thu được
(1) Cây cao nhất có chiều cao 100cm
(2) Cây mang 2 alen trội có chiều cao 80cm
(3) Cây có chiều cao 90 cm chiếm tỉ lệ 27,34%
(4) F2 có 27 kiểu gen

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

-Chiều cao cây do các gen tương tác cộng gộp quy định.
-Ở F2 thu được 9 kiểu hình→ F1 dị hợp các cặp gen và có tất cả là 4 cặp gen.
-Kiểu hình thấp nhất có KG aabbddee cao 70cm, kiểu hình chiếm tỉ lệ lớn nhất trong F2 là
kiểu hình có 4 alen trội, cao 90 cm→ Mỗi alen trội làm cây cao thêm: (90-70):4=5(cm).
-Cây cao nhất có kiểu gen AABBDDEE với 8 alen trội có chiều cao là:70+8x5=110(cm).
-Cây mang 2 alen trội có chiều cao: 70+5x2=80(cm).
-Tổng số cây của F2=số tổ hợp giao tử=16x16=256(cây)
Mà cây cao 90 cm có 4 alen trong 8 alen sẽ có 70 cây(8C4)
→Tỉ lệ cây có chiều cao 90 cm là: 70:256=0.2734375
-Số kiểu gen của F2:Mỗi cặp gen lai với nhau đời con tạo 3KG→có 3x3x3x3=81 KG ở F2.
Vậy có 2 phương án đúng là (2),(3).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP