Ở một loài thực vật tính trạng chiều...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do một c...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây thân cao, quả dài thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thuần chủng (P), thu được F1 gồm 100% cây thân cao, quả tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân cao, quả tròn chiếm tỉ lệ 50,64%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tư cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng với phép lai trên?
(1) F2 có 10 loại kiểu gen;
(2) F2 có 4 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình mang một tính trạng trội và một tính trạng lặn.
(3) Ở F2, số cá thể có kiểu gen khác với kiểu gen của F1 chiếm tỉ lệ 64,72%;
(4) F1 xảy ra hoán vị gen với tần số 8%;
(5) Ở F2, số cá thể có kiểu hình thân thấp, quả tròn chiếm tỉ lệ 24,84%;

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Cho cây thân cao, quả dài thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thuần chủng (P),
thu được F1 gồm 100% cây thân cao, quả tròn → Thân cao, quả tròn là những tính trạng trội
so với thân thấp, quả dài.
Quy ước: A: cao, a: thấp, B: tròn, b dài
Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân cao, quả
tròn chiếm tỉ lệ 50,64% → cây có kiểu hình thân thấp, quả dài (aabb) chiếm tỉ lệ: 50,64% -
50% = 0,64% = 8%ab . 8%ab
ab = 8% → Đây là giao tử sinh ra do hoán vị, f hoán vị = 8.2 = 16%, F1:Ab/aB
Xét các phát biểu của đề bài: (1) đúng
(2) đúng. 2 có 4 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình mang một tính trạng trội và một tính trạng lặn
(3) đúng. Tỉ lệ kiểu gen giống F1Ab/aB: = 2.Ab.aB= 2.0,42.0,42 = 35,28%
Tỉ lệ kiểu gen khác kiểu gen F1: 1 - 35,28% = 64,72%
(4) sai vì F1 xảy ra hoán vị với tần số 16%
(5) sai vì cây thấp, tròn F1 chiếm tỉ lệ: 25% - 0,64% = 24,36%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP