Ở ruồi giấm alen A quy định thân...

Quy Luật Di Truyền Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn to...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy định màu thân và hình dạng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Phép lai giữa ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ dị hợp với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ, trong tổng số các ruồi thu được ở F1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15%.
Trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) Tần số hoán vị gen ở ruồi giấm cái là 30%
(2) Kiểu gen của ruồi (P) là $\frac{AB}{ab}X^{D}X^{d} \times \frac{AB}{ab}X^{D}Y$
(3) Tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh cụt, mắt đỏ ở F1 là 6,75%.
(4) Tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F1 là 5,25%.
(5) Tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt trắng ở F1 là 17,5%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Phép lai giữa ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ dị hợp với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt
đỏ, trong tổng số các ruồi thu được ở F1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm
tỉ lệ 15%.
Ta có: P: cái mắt đỏ dị hợp x đực mắt đỏ: XDXD x XDY → 3/4đỏ : 1/4 trắng
tỉ lệ ruồi thân đen, cánh cụt (ab/ab) là: 15%.4 : 3 = 20%
Có 20%ab/ab = 40%ab . 50%ab (do ruồi giấm hoán vị gen chỉ xảy ra ở ruồi cái)
ab = 40% > 25% → Đây là giao tử sinh ra do liên kết → P: AB/ab x AB/ab (f hoán vị = 20%)
Xét các phát biểu của đề bài
(1) sai
(2) đúng
(3) sai. Tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh cụt = 25% - 20% = 5%
Tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh cụt, mắt đỏ ở F1 là: 5%.3/4 = 3,75%
(4) sai. Tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài là: 50% + 20% = 70%
Tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ là: 70%.3/4 = 52,5%
(5) đúng. Tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt trắng là: 70%.1/4 = 17,5%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP