Đặc điểm nào sau đây là một trong...

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Đặc điểm nào sau đây là một trong các đặ...

0
Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Đặc điểm nào sau đây là một trong các đặc điểm khác nhau giữa sự phân hạch và sự phóng xạ
A. Sự phân hạch là phản ứng hạt nhân có điều khiển còn sự phóng xạ có tính tự phát và không điều khiển
được
B. Sự phân hạch là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng còn sự phòng xạ là phản ứng hạt nhân thu năng lượng
C. Sản phẩm của phản ứng hạt nhân có tính ngẫu nhiên còn sản phẩm của sự phóng xạ đã biết trước
D. Trong quá trình phân hạch động lượng được bảo toàn còn trong quá trình phóng xạ thì động lượng thay
đổi

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c
a. sai vì có những phản ứng phân hạch không điều khiển được. ví dụ như bom nguyên tử
b. sai vì sự phóng xạ cũng có thể là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
c. đúng vì sản phẩm của phản ứng hạt nhân có tính ngẫu nhiên còn sản phẩm của sự phóng xạ đã biết trước
d. sai vì đều là phản ứng hạt nhân nên động luwognj luôn được bảo toàn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP