Đại hội đại biểu toàn quốc lần III...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng (9.1960) đã xác định cách...

0
Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng (9.1960) đã xác định cách mạng miền Nam
có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự phát triển của cách mạng cả nước. có vai trò quyết định đối với sự nghiệp thống nhất đất nước. có vai trò quan trọng nhất để hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân. có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP