Điểm khác trong Cương lĩnh chính trị đầu...

Điểm khác trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên (đầu năm 1930) với Luận...

0
Điểm khác trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên (đầu năm 1930) với Luận cương chính trị (tháng 10 - 1930) của Đảng là
lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức. lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng Cộng sản.xác định mối quan hệ giữa cách mạng Đông Dương với cách mạng thế giới.cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP