Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức...

Chương 1: Este - Lipit Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết p nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là: A. 7,20. B. 6,66. C. 8,88. D. 10,56.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

đặt công thức của x là cnh2n – 2ko2, k ≤ 1

c2h2n+2-2ko2 + (3n–1–k)/2 o2 ----->® nco2 + (n+1–k)h2o
2n/(3n-1-k) 6/7

n=(6+6k)/4------------>k=1=>n=3

k=2=>n=4,5
ctpt của x: c3h6o2 bao gồmhcooc2h5 và ch3cooch3

rcoor’ + koh --------> rcook + r’oh

x x x

x(r + 83) + 56(0,14 – x) = 12,88

* r = 1 ---------->® 84x – 56x + 7,84 = 12,88 x = 0,18 m = 0,18. 74 = 13,32g (loại)

* r =15 -------------->98x – 56x + 7,84 = 12,88 x = 0,12 m = 0,12.74 = 8,88g

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP