Đốt cháy hoàn toàn 2 76 gam hỗn...

Chương 1: Este - Lipit Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHy...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, CxHyCOOCH3, CH3OH thu được 2,688 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Mặt khác, cho 2,76 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,96 gam CH3OH. Công thức của CxHyCOOH là:

A. C2H5COOH

B. CH3COOH

C. C2H3COOH

D. C3H5COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nx,y = 0,03;

nco2 = 0,5;

nh2o = 0,6

nếu: x, y là 2 hiđrocacbon no → nx,y = 0,6 – 0,2 = 0,1 # 0,3

vậy: hai hiđrocacbon gồm ankan và anken khi đó cnh2n +2 --> nco2

cmh2m --> mco2 0

theo đề: 0,1n + 0,2m = 0,5 → n + 2m = 5 chọn n = 1; m = 2 (vì my > mx). công thức của x là ch4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP