Thu phân hoàn toàn 0 2 mol một...

Chương 1: Este - Lipit Thu phân hoàn toàn 0,2 mol một este E cần dùng...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thu phân hoàn toàn 0,2 mol một este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24 , thu được một ancol và 43,6 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Hai axit đó là: A. HCOOH và CH3COOH B. CH3COOH và C2H5COOH C. C2H5COOH và C3H7COOH D. HCOOH và C2H5COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nnaoh = 24/40 = 0,6 mol = 3 số mol este,

→ e + naoh -----> một ancol + 2 muối của axít cacboxilic đơn chức

công thức của e là: [(rcoo)2(r’coo)]r’’ (este của ancol 3 chức và 2 axit đơn chức) [(rcoo)2(r’coo)]r’’ + 3naoh ---> r’’(oh)3 + 2rcoona + r’coona m muối = 43,6/ 0,6 = 72,67 ------> rmuối = 72,67 – 67 = 5,67. vậy có 1 axít là hcooh *

th 1: có 2 gốc cuả axít fomic (rcoona).

mmuối = r’coona 0,4×68+0,2×m 0,6 = 43,6 0,6 → r’ = 15 *

th 2: có 1 gốc của axit fomic: loại hai axit là: hcooh và ch3cooh

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP