Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,002 FeS2 và 0,003 FeS vào lượng H2SO4 đặc nóng, dư thu được khí X. Hấp thụ khí X bằng lượng vừa đủ V ml KMnO4 0,05M. Gía trị V.
A.188
B.228
C.172
D.280

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Qui đổi về Fe và S, với nFe = 0,005 mol, nS = 0,007 mol
Fe -> Fe3+ + 3e
0,005---------0,015
S -> S+6 + 6e
0,007--------0,042
4H+ + SO4 2- + 2e -> SO2 + 2H2O
0,057---0,0285
5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O -> K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4
0,0285----
nKMnO4 = 0,0114 mol.
=> V KMnO4 = 0,0114/0,05 = 0,228 lít = 228 ml.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP