Kết quả thí nghiệm của các chất X...

Chương 2: Cacbohiđrat Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Chất

Thuốc Thử

Hiện tượng

X

Dung dịch I2

Có màu xanh tím

Y

Dung dịch AgNO3 trong NH3

Tạo kết tủa Ag

Z

Bước Brom

Tạo kết tủa trắng

Các chất X, Y, Z lần lượt là:

A. Tinh bột, etyl fomat, anilin. . B Anilin, etyl fomat, tinh bột.

C. Tinh bột, anilin, etyl fomat. . D Etyl fomat, tinh bột, anilin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X tạo hợp chất màu xanh tím với dd iot => X là tinh bột

Y phản ứng với dd AgNO3/NH3 tạo ra Ag => Y là etyl fomat

Z làm mất màu dd nước brom và tạo ra kết tủa trắng => Z là anilin

Theo các đáp án thì Đáp án A là phù hợp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP