Hỗn hợp khí X gồm H2 và một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp khí X gồm H2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có tỉ khối của X so với H2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Số đồng phân anken thỏa mãn là A. 2 B. 3 C. 4. D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
mX = mY —> nX.MX = nY.MY —> nX/nY = MY/MX = 10/7 Tự chọn nX = 10 và nY = 7 —> nH2 phản ứng = nX – nY = 3 Dễ thấy MY = 26 nên Y phải chứa H2 dư —> Anken phản ứng hết. nAnkan = nH2 phản ứng = 3 nH2 dư = nY – nAnkan = 4 —> mY = 3(14n + 2) + 4.2 = 26.7 —> n = 4 Các anken (4 đồng phân): CH2=CH-CH2-CH3 CH3-CH=CH-CH3 (Cis và trans) CH2=CH(CH3)2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP