Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 2 chất...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ thuần chức mạch hở A, B (chỉ chứa C, H, O và đều có 4 nguyên tử oxi trong phân tử, MA < MB). Khi đốt cháy hoàn toàn A luôn thu được số mol H2O bằng số mol O2 phản ứng, còn đốt cháy B thì luôn thu được số mol CO2 bằng số mol O2 phản ứng. Đun nóng 0,25 mol hỗn hợp X cần vừa đủ 0,65 mol NaOH và thu được 4,8 gam CH3OH (ancol duy nhất). Biết rằng A, B đều phản ứng với NaOH và không tham gia phản ứng tráng bạc, B có số nguyên tử C nhỏ hơn 10. Phần trăm khối lượng của B trong 0,25 mol X là: A. 72,2%. B. 75,0%. C. 78,2%. D. 74,4%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
A: CxHyO4 CxHyO4 + (x + 0,25y – 2)O2 —> xCO2 + 0,5yH2O —> x + 0,25y – 2 = 0,5y —> 4x – y = 8 —> x = 3, y = 4: A là CH2(COOH)2 B: CnHmO4 CnHmO4 + (n + 0,25m – 2)O2 —> nCO2 + 0,5mH2O —> n + 0,25m – 2 = n —> m = 8 Dễ thấy nNaOH > 2nX —> Mỗi phân tử B phải phản ứng với nhiều hơn 2 phân tử NaOH —> B có chức este của phenol, mặt khác B ít hơn 10C và có gốc ancol -CH3 nên B là C6H5-OOC-COO-CH3. Đặt a, b là số mol A, B nX = a + b = 0,25 nNaOH = 2a + 3b = 0,65 —> a = 0,1 và b = 0,15 —> %B = 72,19%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP