Hỗn hợp X gồm CH3COOH CH2=CHCOOC3H7 CH2=C COOCH3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm CH3COO...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm CH3COOH, CH2=CHCOOC3H7, CH2=C(COOCH3)2, CH3OOC-C≡C-COOH và (C17H33COO)3C3H5. Đốt cháy hoàn toàn x mol X cần dùng 1,89 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O được dẫn qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc, dư thấy khối lượng binh tăng 22,32 gam. Hiđro hóa hoàn toàn x mol X cần dùng 0,25 mol H2 (Ni, t°). Giá trị của x là A. 0,25. B. 0,22. C. 0,28. D. 0,27.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + H2 —> X’ chứa C2H4O2, C6H12O2, C6H10O4, C5H8O4, C57H110O6. C2H4O2 = CH4 + CO2 C6H12O2 = C5H12 + CO2 C6H10O4 = C4H10 + 2CO2 C5H8O4 = C3H8 + 2CO2 C57H110O6 = C54H110 + 3CO2 Quy đổi X’ thành CnH2n+2 (x mol) và CO2. Để đốt X’ cần nO2 = 1,89 + 0,25/2 = 2,015 và tạo ra nH2O = 1,24 + 0,25 = 1,49 CnH2n+2 + (1,5n + 0,5)O2 —> nCO2 + (n + 1)H2O —> 2,015(n + 1) = 1,49(1,5n + 0,5) —> n = 127/22 nH2O = x(n + 1) = 1,49 —> x = 0,22

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP