Thủy phân 101 03 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân 101,03 gam...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân 101,03 gam hỗn hợp X gồm pentapeptit A và tripeptit B thu được hỗn hợp Y gồm: a mol Gly-Ala-Val-Gly, b mol Val-Ala và c mol Gly. Hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sau phản ứng thu được 11,16 gam H2O. Phần trăm theo khối lượng của Val-Ala trong Y gần nhất là A. 24,8%. B. 15,8%. C. 38,8%. D. 48,8%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Từ các sản phẩm Gly-Ala-Val-Gly (a), Val-Ala (b) và Gly (c) ta xây dựng được: A là Gly-Ala-Val-Gly-Gly (a mol) B là Val-Ala-Gly (b mol) —> a + b = c mX = 359a + 245b = 101,03 nH2O = a + b + c = 0,62 —> a = 0,22; b = 0,09; c = 0,31 —> %Val-Ala = 15,87%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP