Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 3 hidrocacbon đều mạch hở cấn dùng 11,76 lít khí O2, sau phản ứng thu được 15,84 gam CO2. Nung m gam hỗn hợp X với 0,04 mol H2 có xt Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy lượng Br2 phản ứng là 17,6 gam đổng thời khối lượng của bình tăng a gam và có 0,896 lít khí Z duy nhất thoát ra. Biết các khí đo ở đktc. Giá trị của a gần nhất: A. 2,65 B. 2,75 C. 3,2 D. 3,30 Quang Duc trả lời 19.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO2 = 0,525 Đặt công thức chung của X là CnH2n+2-2k (x mol) nCO2 = nx = 0,36 Bảo toàn O —> nH2O = x(n + 1 – k) = 0,33 —> nCO2 – nH2O = x(k – 1) = 0,03 (1) nZ = 0,04 —> Z không phải H2 —> H2 đã phản ứng hết. Vậy để làm no hoàn toàn X cần: nH2 + nBr2 = kx = 0,15 (2) (1)(2) —> x = 0,12 và k = 1,25 Bảo toàn khối lượng —> mX = 4,98 —> mX = x(14n + 2 – 2k) = 4,98 —> n = 3 Z chỉ chứa 1 chất nên X chứa các chất cùng C là C3H4, C3H6, C3H8 mY = mX + mH2 = 5,06 Bảo toàn khối lượng: mY = a + mZ —> a = mY – mZ = 3,3 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP