Hỗn hợp X gồm Fe3O4 FeO và Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Fe3O4,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Fe3O4, FeO và Cu (trong đó nguyên tố oxi chiếm 20% theo khối lượng). Cho m gam X tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 2,5M (dư), thu được dung dịch Y và còn lại 8%m gam chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 202,325 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là: A. 40. B. 48. C. 50. D. 32.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Còn Cu dư nên Y không có Fe3+. nHCl = 1,25 Đặt nO = x —> nH+ phản ứng = 2x —> nH+ dư = 1,25 – 2x nNO = nH+ dư/4 = 0,3125 – 0,5x nAgCl = 1,25 —> nAg = 0,2125 Bảo toàn electron: nFe2+ = 3nNO + nAg —> nFe2+ = 1,15 – 1,5x nCl- trong muối = nH+ phản ứng = 2x Bảo toàn điện tích cho muối: 2nFe2+ + 2nCu2+ = nCl- —> nCu2+ = 2,5x – 1,15 m = 16x/20% = 80x —> mCu dư = 8%m = 6,4x —> 80x = 56(1,15 – 1,5x) + 64(2,5x – 1,15) + 6,4x + 16x —> x = 0,5 —> m = 80x = 40

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP