Cống hiến to lớn nhất của Nguyễn Ái...

Cống hiến to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1919-1925 là

0
Cống hiến to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1919-1925 là
chuẩn bị cho sự ra đời chính đảng vô sản ở Việt Nam.tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.truyền bá tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin về nước.xây dựng tình đoàn kết giữa nhân dân các nước thuộc địa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP