I haven’t seen that man here before =&gt...

Viết Lại Câu I haven’t seen that man here before. => It’s............

0
Viết Lại Câu

I haven’t seen that man here before.
=> It’s................................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

It’s the first time I have seen that man.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP