I gave my address to a man I...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the un...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
I gave my address to a man I met him on the train last Sunday.
himgaveto the train

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
him

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP