if his friends hadn’t been late they wouldn’t...

Viết Lại Câu if his friends hadn’t been late, they wouldn’t have miss...

0
Viết Lại Câu

if his friends hadn’t been late, they wouldn’t have missed the train
. => Had..............................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> had his friends not been late, they wouldn’t have missed the train.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP