If the prisoners attempt to escape from prison...

If the prisoners attempt to escape from prison, ________ immediately.

0
If the prisoners attempt to escape from prison, ________ immediately.
they will have caughtthey will catchthey will be caught they would be caught

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
they will be caught

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP