If you do not try hard you can't...

Viết Lại Câu If you do not try hard, you can't pass the examination. ...

0
Viết Lại Câu

If you do not try hard, you can't pass the examination.
Unless __________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Unless you try hard, you can't pass the examination.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP