IT professionals _______ in this area need to...

IT professionals _______ in this area need to react quickly to the ra...

0
IT professionals _______ in this area need to react quickly to the rapidly changing business and technology environments.
who works working worked who have been worked

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
working

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP