Jim didn't break the vase on but he...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Jim didn't break the vase on , but he was still p...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Jim didn't break the vase on , but he was still punished for his carelessness.

A. occasion

B. chance

C. intention

D. purpose

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

On purpose: Cố tình, cố ý

Dịch nghĩa: Jim không cố tình làm vỡ lọ hoa, nhưng anh ấy vẫn bị phạt vì sự bất cẩn của mình

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP